Bornemissza Gergely katonáinak az uralkodóhoz írt, 1553. április 7-én kelt levele

A rómaiak, Magyarország és Csehország stb. legszentebb királyi felségének, legkegyelmesebb urának és fejedelmének

(Más kézzel:) A királyi felség méltóságos udvari kamarai tanácsos urainak

Legszentebb királyi felség, legkegyelmesebb úr és fejedelem! Hűséges szolgálataink legalázatosabb bemutatását legszentebb felségetek kegyébe (ajánljuk).

Úgy véljük, egyrészt a kiváló Bornemissza Gergely úr, legszentebb felségetek kapitánya révén, akinek a kapitánysága alatt teljesítünk szolgálatot, másrészt más megbízható emberek révén legszentebb felségetek jól informált és értesült arról, hogy mekkora hűséggel, buzgalommal, igyekezettel, és mennyi veszély és aggodalom közepette, nem kímélve eszközöket, közkatonáinkat és a saját életünket, részint korábban mindenütt, amikor a szükség megkívánta, részint különösen az ostrom alatt ebben az egri várban legszentebb felségeteknek szolgáltunk, amikor mi inkább akartuk a halált az élet elébe helyezni. Ennélfogva legszentebb felségetek meg lehet arról győződve, hogy mi mind az ostromban, mind az ostrom után sok és különböző módon kimerültünk, elszegényedtünk, senkitől nem kapva támogatást, részben csaknem a végső ínségig eljutottunk már, részben a felszereléseinkből is jelentősen kifogyni kényszerülünk, hacsak nem jön bőkezű segítség. Minélfogva legszentebb felségetekhez, mint urunkhoz és legkegyelmesebb fejedelmünkhöz esdeklünk legalázatosabban, a többi hű alattvaló iránti felséges királyi kegyességénél fogva, méltóztassék jóságos szemmel nézni a mi szolgálatainkat is, és kegyesen rólunk is gondoskodni valamiféle ellátással és támogatással, hogy ezáltal derűsebben és lelkiismeretesebben tudjunk szolgálni legszentebb felségeteknek, és mindenféle felszereléssel elszántabbak lehessünk legszentebb felségetek szolgálataiban. Legszentebb felségetek szíves és óhajtott válaszát várjuk.

Az egri várból, április hónap 7. napján, az Úr 1553. évében.

Ugyanannak a legszentebb felségeteknek legalázatosabb hívei:

Nagy Albert, Beke Antal, Károly Miklós alkapitányok; Kőszeghy Albert, Tóth Márton, Balogh Dénes, Nagy Vince, Újszászy György, Erdőssy Ágoston, Tamás István, Tekenős Pál, Felföldy Dénes, Babochay István, Somogyi Mihály, Nagy Jakab, Szikszay András, Jajczay György, Félegyházy Gergely, Nyírő Simon, Ugocsay Mihály, Dersy Jakab, Nagy Lukács, Nagyiday Lukács, Naszádos János, Nagy Péter, Kovács Kelemen, Országh Tamás, Turcsy Gergely, Balogh Benedek, Balogh Pál, Nagy Barnabás, Bassa Imre a Bornemissza Gergely úr kapitánysága alatt fennálló gyalogosok tizedesei és a többi gyalogos a közösségben.

Fordította: Tollár Tamara
Forrás: Barabás Samu: Eger 1552-iki ostromához. = Történelmi Tár. 394-395. Budapest, 1888.