Filep Demeter

106. Filep Demeter, lovas tiszt

1550-ben a Kiskunságban katonáskodott, Ferencszálláson (ma: Bács-Kiskun megye, Petőfiszállás része) és Kisszálláson (ma: Bács-Kiskun megye) volt officiális, azaz püspöki lovag- vagy gazdatiszt, tiszttársának Dengeleghy Gáspár lett kinevezve. Tinódi Philőp Dőmőtőr nevét nemcsak az ostrom résztvevői közt említi, hanem azt is megjegyzi, hogy az ostrom előtt őt nevezték ki negyedmagával főlegénnyé a belső vár Dobó- és a Tömlöc-bástya közötti falszakaszán, beleértve a Föld-bástyát is. A várbeli székesegyház sekrestyéjében tárolt lőpor felrobbanását követően, azaz 1552. október 4. után Philep Dőmőtőr és társa, Porkoláb Kálmán vitézi tettet hajtottak végre a Föld-bástyán:

„Terekök fenn az dombon már valának,
Deszkákból tárgyokat ők csinálának,
Várbéliek kit hamar elrontának,
Éjjel az likon el-kiostromlának.

Szegén Kálmán porkoláb egyik vala,
Filöp Dömötör néki társa vala,
Az vártát ott ezök őrizik vala,
Az tárgyokat kik aláhánták vala.”

Phylep Demeter az ostrom után is Egerben szolgált. 1553 elején kevés ideig hatlovas tisztként szerepelt a várszámadásokban. 1553. február 15-én Grazban Bornemissza Gergely a királyhoz intézett előterjesztésében azt kérte, hogy Filep Demeternek és Ghémes Ferencnek, akik a török ostrom során szerinte férfiasan és hűségesen szolgálták az uralkodót, és akiket a két új egri gyalogszázad kapitányainak javasolt, az asztalpénzét 15 magyar frt-ról 20-ra emeljék fel. Bornemissza a királyi gyalogosokat úgy osztotta meg, hogy a nagyobbik, körülbelül 150 főnyi század kapitánya Ghémes Ferenc, a kisebbik, nagyjából 100 főből álló századé pedig Filep Demeter lett. Ezt a tisztséget Filep Demeter 1560. márciusáig töltötte be. Gyalogszázadát Fejérváry Pál vette át. Az 1550-es években Ghémest és Filepet egyaránt a várat megillető búza- és bordézsmák bérlői között találjuk. Mindketten hangadói voltak a vár katonáinak fizetetlensége miatt erélyesen fellépő tiszteknek. 1553 őszén a zsold nélküli egri katonák képviseletében Dengeleghy Gáspár és Filep András jártak követként Bécsben, és vitték magukkal Zolthay István lovaskapitány és Somogyi András lovastiszt, továbbá Filep Demeter és Ghémes Ferenc gyalogos kapitányok panaszos levelét a királyhoz. 1560 márciusától e két kapitány már nem állt a két királyi gyalogosszázad élén, hanem a Zolthay István parancsnoksága alatti huszárcsapatban háromlovas tisztként szolgálták az egri várat tovább, sőt 1562-ben már a kedvezményezett huszártisztek sorában találjuk őket, akik meghatározott évi fizetés mellett még terménybeni juttatásban is részesültek. 1557-ben az egri Piac utcai házadózók listáján írták össze. 1564-ben még Egerben katonáskodott, s a vár évi leltára alapján akkor a Hosszú utcában lakott.

Nemes miklai Filep Demeternek és testvérének, Filep Andrásnak az 1552-es várvédelemben tanúsított helytállásukért I. Ferdinánd király a Sopronban 1553. május 8-án kiállított oklevél szerint addigi nemességük mellé címert is adományozott. A címer rajza: egy kardot tartó férfikar, alatta levágott török fejjel. Filep Demeter a vitézségének köszönhetően lett az idők során vagyonos ember, aki élete végéig élvezte az uralkodó bizalmát. 1556. szeptember 17-én egy társával együtt a királytól Borsod vármegyében 3, Gömör vármegyében pedig 13 falut kapott adományként. Ugyanezen a napon kap I. Ferdinándtól birtokadományt Pestújlaki Nagy Bálint is. 1559. február 3-án neki és öt társának, köztük Kamuthy Balázsnak adta az uralkodó a kalocsai érsekség és a káptalan Pest és Solt vármegyében lévő 19 faluját és Kalocsa városát, amíg az érseki széket be nem töltik. Filep Demeter 1559. december 6-án ellentmondott Zay Ferencnek és társainak a Heves vármegyei Gereg (ma: Gyöngyöspata része), Nagyréde és Szurdokpüspöki (ma: Nógrád megye) falvak birtokba iktatásánál, mivel azok a felesége, nemes Dombay Katalin birtokai voltak. 1562-ben Dobron Benedek özvegyétől, Anasztáziától és Strethenyi András özvegyétől, Almásy máskülönben Berky Margittól megvette ezek Heves vármegyei kisrédei birtokát (ma: Nagyréde része) és almási kúriáját. A királytól adományt szerzett rájuk, majd beiktatta magát, azonban a beiktatásnak Rhédey Pál egri katona, továbbá Rhédey Magdolna és György ellentmondtak. 1569. május 14-én az uralkodó Filep Demeternek és még három társának adományozta a hűtlenné lett Verebélyi Jánosnak a Heves vármegyei Fancsalon (ma: Rózsaszentmárton) lévő birtokának a felét. 1570. január 26-án még Egerben szolgált, mint katona, aki ezen a napon egy birtokba iktatásnál tiltakozást jelentett be a maga részéről és felesége nevében Lucfalva (ma: Nógrád megye) és Szurdokpüspöki falvakban található birtokaik tekintetében. Szintén 1570-ben az egri káptalan bizonyította, hogy a kihalt Ornay család birtokait, köztük Ágasvár (ma: Heves megye, Mátraszentimre része), Hollókő (ma: Nógrád megye), Sirok (ma: Heves megye) és Tar (ma: Nógrád megye) településeket Fülep Demeter egri katonának és feleségének, Dombay Katának, valamint Bay Mihálynak adományozta.

1577-1579-ben Filep Demeter már nem élt, ugyanis ezekben az években a Piac utcában már csak az özvegyét írták össze a házzal bíró nemesek közt.

A várvédő egri hősök névsora
Megtekintés

Forrás: Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis – Eger, 2003.